Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Колеж Добрич“, структурно звено на Шуменски университет „Епископ К. преславски“

Процедурата на пряко договаряне е избрана в съответствие с разпоредбата на чл. 182 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки, тъй като възлагането на обществената поръчка по друг ред  би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт.

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 03/02/2020
Документ: Решение за прекратяване на процедура Дата: 18/03/2020
Документ: Обявление за невъзложена поръчка Дата: 25/03/2020