„Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в eобществото (УНИТе)““

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Обществената поръчка се финансира със средства по Проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Срок за получаване на оферти – 28.05.2020 г. до 16:30 ч.
Отварянето на офертите ще бъде на 29.05.2020 ч. в 11:00 ч. в сградата на Корпус 1, зала 05 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115.

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 27/04/2020
Документ: Обявление за поръчка Дата: 27/04/2020
Документ: Документация за участие Дата: 28/04/2020
Документ: Разяснения по чл. 33, ал. 2 от ЗОП Дата: 19/05/2020
Документ: Протокол 1 Дата: 20/07/2020
Документ: Съобщение за отваряне на цени Дата: 08/10/2020
Документ: Протокол 2 Дата: 03/11/2020
Документ: Протокол 3 Дата: 03/11/2020
Документ: Доклад Дата: 03/11/2020
Документ: Решение Дата: 03/11/2020
Документ: Решение РД-10-712/10.11.2020 г. Дата: 10/11/2020
Документ: Обявление за възложена поръчка ОП 2 Дата: 16/12/2020
Документ: Договор ОП 2 Дата: 16/12/2020
Документ: Съобщение за отваряне на цени ОП 1 Дата: 25/01/2021
Документ: Обявление за приключване на договор ОП 2 Дата: 02/02/2021
Документ: Протокол 1 - ОП 1 Дата: 05/02/2021
Документ: Протокол 2 - ОП 1 Дата: 05/02/2021
Документ: Протокол 3 - ОП 1 Дата: 05/02/2021
Документ: Доклад ОП 1 Дата: 05/02/2021
Документ: Решение ОП 1 Дата: 05/02/2021
Документ: Решение за избор на втория класиран по ОП 1 Дата: 16/03/2021
Документ: Решение за прекратяване в частта ОП 1 Дата: 09/04/2021
Документ: Обявление за НЕвъзложена поръчка ОП 1 Дата: 28/04/2021