„ДОСТАВКА НА МОНТИРОВКА ЗА ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ ПО ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ(РАЦИО)““

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на офертите 15.05.2019 г.

Отваряне на офертите на 16.05.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „ДОСТАВКА НА МОНТИРОВКА ЗА ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ ПО ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ(РАЦИО)““ е удължен до 16:30 ч. на 21.05.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде  на 22.05.2019 г. от 15:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

Документи:

Документ: Обява Дата: 15/04/2019
Документ: Информация за публикувана обява Дата: 15/04/2019
Документ: Техническа спецификация Дата: 15/04/2019
Документ: Образци на документи Дата: 15/04/2019
Документ: Информация за удължаване на срок Дата: 16/05/2019
Документ: Протокол Дата: 06/06/2019
Документ: Договор Дата: 30/07/2019