„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции“

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. Настоящата поръчка се възлага по реда на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти:до 16:30 ч. на 26.06.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 27.06.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Корпус 1 на Шуменски университет на ул. „Университетска“ 115, зала 07.

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 10/06/2019
Документ: Обявление за поръчка Дата: 06/06/2019
Документ: Документация за участие Дата: 06/06/2019
Документ: Образци за попълване в Word Дата: 06/06/2019
Документ: Протокол 1 Дата: 04/07/2019
Документ: Съобщение за отваряне на цени Дата: 23/07/2019
Документ: Протокол 2 Дата: 29/07/2019
Документ: Протокол 3 Дата: 29/07/2019
Документ: Решение за класиране Дата: 29/07/2019
Документ: Решение за избор на втория класиран за изпълнител Дата: 11/09/2019
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 15/10/2019
Документ: Договор ОП 1 Дата: 15/10/2019
Документ: Договор ОП 2 Дата: 15/10/2019
Документ: Договор ОП 3 Дата: 15/10/2019
Документ: Обявление за приключил договор ОП 2 Дата: 10/12/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 1 Дата: 21/12/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 3 Дата: 21/12/2020