„Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на  19.06.2017 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 20.06.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета.

Статус на поръчката: приключила

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 26/05/2017
Документ: Обявление за поръчка Дата: 26/05/2017
Документ: Документация за участие Дата: 26/05/2017
Документ: Техническа спецификация Дата: 26/05/2017
Документ: Образци на документи за участе Дата: 26/05/2017
Документ: Проект на договор Дата: 26/05/2017
Документ: Протокол №1 от работата на комисията Дата: 27/06/2017
Документ: Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците Дата: 10/07/2017
Документ: Протокол №2 от работата на комисията Дата: 27/07/2017
Документ: Протокол №3 от работата на комисията Дата: 27/07/2017
Документ: Доклад от работата на комисията Дата: 27/07/2017
Документ: Решение на възложителя за избор на изпълнители и за частично прекатяване на процедурата Дата: 27/07/2017
Документ: Решение за частично прекратяване на процедурата Дата: 15/09/2017
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 28/09/2017
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 28/09/2017
Документ: Договор с изпълнителя по обособена позиция № 5 Дата: 29/09/2017
Документ: Договор с изпълнителя по обособена позиция № 10 Дата: 29/09/2017
Документ: Договор с изпълнителя по обособена позиция № 18 Дата: 29/09/2017
Документ: Договор с изпълнителя по обособена позиция № 21 Дата: 29/09/2017
Документ: Договор с изпълнителя по обособена позиция № 4 Дата: 29/09/2017
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 25/10/2017
Документ: Обявление за приключил договор за ОП 5 Дата: 26/09/2019
Документ: Обявление за приключил договор за ОП 18 Дата: 26/09/2019
Документ: Обявление за приключил договор за ОП 21 Дата: 26/09/2019
Документ: Обявление за приключил договор за ОП 4 Дата: 26/09/2019
Документ: Обявление за приключил договор за ОП 10 Дата: 26/09/2019