„Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на IP телефонна централа за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна“

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на офертите 25.11.2019 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 26.11.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява е удължен до 16:30 ч. на 29.11.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде  на 02.12.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

 

Документи:

Документ: Обява Дата: 15/11/2019
Документ: Информация за публикувана обява Дата: 15/11/2019
Документ: Документи Дата: 15/11/2019
Документ: Информация за удължаване на срока Дата: 26/11/2019
Документ: Протокол Дата: 04/12/2019
Документ: Договор Дата: 16/01/2020