„Одит за нуждите на проект № BG05М2ОP001-1.001-004 „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото (УНИТ-е)“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Предметът на обществената поръчка е “ Одит за нуждите на проект № BG05М2ОP001-1.001-004 „Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото (УНИТ-е) „.

Срок за получаване на оферти – 19.07.2019 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.07.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Корпус 1, зала 07 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. “ Университетска “ 115.

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 05/06/2019
Документ: Обявление за поръчка Дата: 05/06/2019
Документ: Документация за участие Дата: 10/06/2019
Документ: Решение за одобряване на обявление за изменение или доп.информация Дата: 17/06/2019
Документ: Документация с промяна Дата: 19/06/2019
Документ: Разяснения Дата: 11/07/2019
Документ: Уведомление по чл. 61, т. 5 от ППЗОП Дата: 13/11/2019
Документ: Протокол Дата: 13/11/2019
Документ: Доклад на комисията Дата: 13/11/2019
Документ: Решение за класиране Дата: 13/11/2019
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 09/01/2020
Документ: Договор Дата: 09/01/2020