ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 44, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНАЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЧРЕЗ ПРЕУСТРОЙСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗШИРЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В СГРАДА „ВИВАРИУМ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.13 И СГРАДА „ОРАНЖЕРИЯ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.14, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ – УНИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0004“ ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“

Срок за получаване на индикативни оферти: 12.12.2019 г. до 16:30 часа

Документи:

Документ: Обява по чл. 44 от ЗОП Дата: 09/12/2019
Документ: Документи за участие в пазарни консултации Дата: 09/12/2019
Документ: Оферта БЕТА 7 ООД Дата: 16/12/2019
Документ: Оферта В.Л.М. - ЕНЕРДЖИ ЕООД Дата: 16/12/2019
Документ: Оферта СНИК ЕООД Дата: 16/12/2019