„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на офертите 09.08.2019 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 12.08.2019 г. в 15:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 07

Документи:

Документ: Обява Дата: 26/07/2019
Документ: Информация за публикувана обява Дата: 26/07/2019
Документ: Техн. спецификация и образци на документи Дата: 26/07/2019
Документ: Информация за удължаване на срока Дата: 06/08/2019
Документ: Протокол Дата: 15/08/2019
Документ: Договор ОП 1 Дата: 04/09/2019
Документ: Договор ОП 2 Дата: 04/09/2019
Документ: Договор ОП 3 Дата: 04/09/2019