Архив за етитет: ОП-2020-01

„Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в eобществото (УНИТе)““

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Обществената поръчка се финансира със средства по Проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Срок за получаване на оферти – 28.05.2020 г. до 16:30 ч.
Отварянето на офертите ще бъде на 29.05.2020 ч. в 11:00 ч. в сградата на Корпус 1, зала 05 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115.