Архив за етитет: ПС-2020-04

„РЕМОНТ НА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ГР. ВАРНА“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на сграда, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на  25.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 26.06.2020 г. от 15:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1, зала 07