„РЕМОНТ НА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ – ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ГР. ВАРНА“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Предмет на настоящата обществена поръчка е ремонт на сграда, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на  25.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 26.06.2020 г. от 15:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1, зала 07

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 05/06/2020
Документ: Обявление за поръчка Дата: 05/06/2020
Документ: Документация за участие и образци Дата: 05/06/2020
Документ: Решение за изменение Дата: 09/06/2020
Документ: Протокол 1 Дата: 03/07/2020
Документ: Уведомление за отваряне на цени Дата: 17/07/2020
Документ: Протокол 2 Дата: 29/07/2020
Документ: Протокол 3 Дата: 29/07/2020
Документ: Протокол 4 Дата: 29/07/2020
Документ: Решение за определяне на изпълнител Дата: 29/07/2020
Документ: Договор Дата: 09/09/2020
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 09/09/2020
Документ: Обявление за изменение Дата: 02/12/2020
Документ: Обявление за приключил договор Дата: 10/12/2020