Архив за етитет: СОО-2019-04

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на офертите 09.08.2019 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 12.08.2019 г. в 15:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 07