Архив за етитет: СОО-2020-03

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

За Обособена позиция 3 срока за получаване на офертите се удължава до 25.06.2020 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 26.06.2020 г. в 16:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05