„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

За Обособена позиция 3 срока за получаване на офертите се удължава до 25.06.2020 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 26.06.2020 г. в 16:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

Документи:

Документ: Обява Дата: 09/06/2020
Документ: Информация за публикувана обява Дата: 09/06/2020
Документ: Документация Дата: 09/06/2020
Документ: Информация за удължаване на срока за Обособена позиция 3 Дата: 22/06/2020
Документ: Протокол Дата: 29/07/2020
Документ: Договор ОП 1 Дата: 01/09/2020
Документ: Договор ОП 2 Дата: 01/09/2020