Архив на категория: Пазарни консултации

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ„Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция паркинг и благоустрояване околно пространство – ШУ“Епископ Константин Преславски”

Шуменски университет  „Епископ Константин Преславски”,  предвижда извършването на строителни работи, свързани с благоустройствени мероприятия изразяващи се в  „Реконструкция на паркинг и благоустрояване околно пространство  на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Офертата се представя в срок до 16:00 ч. на 06.02.2020 г. на адрес гр. Шумен, ул. Университетска 115, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 44, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНАЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЧРЕЗ ПРЕУСТРОЙСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗШИРЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В СГРАДА „ВИВАРИУМ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.13 И СГРАДА „ОРАНЖЕРИЯ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.14, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ – УНИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0004“ ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“

Срок за получаване на индикативни оферти: 12.12.2019 г. до 16:30 часа

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогназна стойност на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно – изследователска инфраструктура за целите на Център за Върхови Постижения (УНИТе)“

Срок за получаване на индикативни оферти: 27.05.2019 г. до 16:30 часа

Пазарни консултации на основание чл.21, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет „„Одит за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

Срок за получаване на оферти: до 12 ч. на 21.05.2019 г.

Пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергич – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на структурните звена на Шуменски университет ‘Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за Шуменски университет гр. Шумен – К1 и К3- ул.“Университетска“ 115 и  К2 – ул. „Червени ескадрони“ 22;

Обособена позиция № 2 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за Шуменски университет гр. Варна, ДИКПО, ул. „Др.Борис Божков“ 1;

Обособена позиция № 3 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за Шуменски университет гр.Добрич, Колеж, ж.к. „Добротица“ 12;

Срок за получаване на оферти до 12:00 ч. на 30.04.2019 г.

Срок за получаване на оферти до 12:00 ч. на 15.05.2019 г.