ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ И СТРУКТУРНИТЕ МУ ЗВЕНА“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

„Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на  Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена“ по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – гр. Шумен – К1 и К3- ул.“Университетска“ 115 и  К2 – ул. „Червени ескадрони“ 22;

Обособена позиция № 2 – гр. Варна, ДИКПО, ул. „Др.Борис Божков“ 1;

Обособена позиция № 3 – гр. Добрич, Колеж, ж.к. „Добротица“ 12;

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на  25.06.2020 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 26.06. 2020 г. от 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1, зала 05

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 04/06/2020
Документ: Обявление за поръчка Дата: 04/06/2020
Документ: Документация за участие Дата: 04/06/2020
Документ: Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП Дата: 08/06/2020
Документ: Протокол 1 Дата: 21/08/2020
Документ: Уведомление за отваряне на цени Дата: 01/09/2020
Документ: Протокол 2 Дата: 09/09/2020
Документ: Протокол 3 Дата: 09/09/2020
Документ: Решение за избор на изпълнител Дата: 09/09/2020
Документ: Договор ОП 1 Дата: 14/10/2020
Документ: Договор ОП 2 Дата: 14/10/2020
Документ: Договор ОП 3 Дата: 14/10/2020
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 14/10/2020
Документ: Обявление за приключил договор ОП 1 Дата: 29/09/2021
Документ: Обявление за приключил договор ОП 2 Дата: 29/09/2021
Документ: Обявление за приключил договор ОП 3 Дата: 29/09/2021