„Доставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите на Шуменски университет „Еп. К. Преславски“

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Срок за получаване на оферти: до 16:30 ч. на 29.08.20108 г. Отварянето на офертите ще бъде на 30.08.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета на ул. Университетска № 115

Частично прекратена 

възложена

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 08/08/2018
Документ: Обявление за поръчка Дата: 08/08/2018
Документ: Документация за участие Дата: 08/08/2018
Документ: Техническа спецификация Дата: 08/08/2018
Документ: Образци на документи Дата: 08/08/2018
Документ: еЕЕДОП Дата: 08/08/2018
Документ: Проект на договор Дата: 08/08/2018
Документ: Решение за прекратяване на ОП № 1,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15 Дата: 30/08/2018
Документ: Обявление за невъзложена поръчка Дата: 10/09/2018
Документ: Протокол № 1 от работата на комисията Дата: 18/09/2018
Документ: Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата: 15/10/2018
Документ: Протокол № 2 от работата на комисията Дата: 24/10/2018
Документ: Протокол № 3 от работата на комисията Дата: 24/10/2018
Документ: Решение на възложителя за избор на изпълнител Дата: 24/10/2018
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 05/12/2018
Документ: Договор ИТТ - ОП 8 Крепежни елементи Дата: 05/12/2018
Документ: Обявление за приключил договор ИТТ Дата: 05/12/2019