Изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, медийна и външна реклама за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с 6 обособени позиции“

Възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

възложена

Документи:

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата: 05/12/2018
Документ: Информация за публикувана в профила на купувача обява Дата: 05/12/2018
Документ: Техническа спецификация (Приложение 1) Дата: 05/12/2018
Документ: Образци на документи за участие Дата: 05/12/2018
Документ: Указания за участие Дата: 05/12/2018
Документ: Проект на договор Дата: 05/12/2018
Документ: Информация за удължаване на срока Дата: 14/12/2018
Документ: Протокол 1 Дата: 28/01/2019
Документ: Договор ОП 1 Дата: 15/02/2019
Документ: Договор ОП 2 Дата: 15/02/2019
Документ: Договор ОП 3 Дата: 15/02/2019
Документ: Договор ОП 4 Дата: 15/02/2019
Документ: Договор ОП 5 Дата: 15/02/2019