ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА РАБОТЕЩИТЕ В СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти:  до 16:30 ч. на  10.04.2018 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 11.04.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Корпус 1 на Университета, стая № 118

Забележка: Обявлението за поръчка е с ID 836328

статус: приключена

Документи:

Документ: Решение Дата: 19/03/2018
Документ: Обявление за поръчка Дата: 19/03/2018
Документ: Документация Дата: 19/03/2018
Документ: еЕЕДОП Дата: 19/03/2018
Документ: ЕЕДОП Дата: 20/03/2018
Документ: Протокол 1 Дата: 17/04/2018
Документ: Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата: 23/04/2018
Документ: Протокол 3 Дата: 27/04/2018
Документ: Решение за класиране Дата: 27/04/2018
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 14/05/2018
Документ: Договор за Обособена позиция 1 Дата: 14/05/2018
Документ: Договор за Обособена позиция 2 Дата: 14/05/2018
Документ: Договор за Обособена позиция 3 Дата: 14/05/2018
Документ: Обявление за приключил договор за ОП 1 Дата: 15/05/2019
Документ: Обявление за приключил договор за ОП 2 Дата: 15/05/2019
Документ: Обявление за приключил договор за ОП 3 Дата: 15/05/2019