„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно – изследователска инфраструктура, чрез преустройство, модернизация, разширение и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда „Вивариум“ с идентификатор 83510.664.514.13 и сграда „Оранжерия“ с идентификатор 83510.664.514.14, за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл,18, ал. 1, т. 1 от закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта.

Срок за получаване на офертите 21.01.2020 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 22.01.2020 г. в 11:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 108

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 20/12/2019
Документ: Обявление за поръчка Дата: 20/12/2019
Документ: Документация Дата: 20/12/2019
Документ: Протокол 1 Дата: 23/01/2020
Документ: Съобщение за отваряне на цени Дата: 06/02/2020
Документ: Протокол 2 Дата: 13/02/2020
Документ: Протокол 3 Дата: 13/02/2020
Документ: Доклад на комисията Дата: 13/02/2020
Документ: Решение за класиране Дата: 13/02/2020
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 13/03/2020
Документ: Договор Дата: 13/03/2020
Документ: Обявление за приключване на договор Дата: 14/10/2020