,,Текущи строително монтажни работи на сградният фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез публично състезание за възлагане на рамково споразумение на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 81, ал. 1 от ЗОП .

Срок за получаване на офертите 25.06.2020 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 26.06.2020 г. в 13:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 07

Документи:

Документ: Решение за откриване на процедура Дата: 05/06/2020
Документ: Обявление за поръчка Дата: 05/06/2020
Документ: Документация за участие и образци Дата: 05/06/2020
Документ: Уведомление за отваряне на цени Дата: 17/07/2020
Документ: Протокол 1 Дата: 29/07/2020
Документ: Протокол 2 Дата: 29/07/2020
Документ: Протокол 3 Дата: 29/07/2020
Документ: Решение за определяне на изпълнител Дата: 29/07/2020
Документ: Договор Дата: 15/09/2020
Документ: Обявление за възложена поръчка Дата: 15/09/2020