УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ„Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция паркинг и благоустрояване околно пространство – ШУ“Епископ Константин Преславски”

Шуменски университет  „Епископ Константин Преславски”,  предвижда извършването на строителни работи, свързани с благоустройствени мероприятия изразяващи се в  „Реконструкция на паркинг и благоустрояване околно пространство  на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Офертата се представя в срок до 16:00 ч. на 06.02.2020 г. на адрес гр. Шумен, ул. Университетска 115, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Колеж Добрич“, структурно звено на Шуменски университет „Епископ К. преславски“

Процедурата на пряко договаряне е избрана в съответствие с разпоредбата на чл. 182 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки, тъй като възлагането на обществената поръчка по друг ред  би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт.

„Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски””

ПОКАНА за участие в процедура по чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Срок за получаване на оферта 23.01.2020 г. до 16:00 часа

Отваряне на 24.01.2020 г. в 11.00 часа

„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции“

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 31.01. 2020 г. до 16:30 ч.

Удължен срок за получаване на оферти: 05.02.2020 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 06.02.2020 г. от 11:00 ч. в  гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно – изследователска инфраструктура, чрез преустройство, модернизация, разширение и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда „Вивариум“ с идентификатор 83510.664.514.13 и сграда „Оранжерия“ с идентификатор 83510.664.514.14, за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл,18, ал. 1, т. 1 от закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обекта.

Срок за получаване на офертите 21.01.2020 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 22.01.2020 г. в 11:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 108

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 44, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНАЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЧРЕЗ ПРЕУСТРОЙСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗШИРЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В СГРАДА „ВИВАРИУМ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.13 И СГРАДА „ОРАНЖЕРИЯ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.664.514.14, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ – УНИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0004“ ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“

Срок за получаване на индикативни оферти: 12.12.2019 г. до 16:30 часа

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на IP телефонна централа за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна“

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на офертите 25.11.2019 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 26.11.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява е удължен до 16:30 ч. на 29.11.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде  на 02.12.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

 

Ремонт на сгради, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл.73, ал.1 във връзка с чл,18, ал. 1, т.1 от закона за обществени поръчки /ЗОП/.

Предметът на обществената поръчка е „Ремонт на сгради, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Гр. Шумен в т.ч. : I Ремонт на сграда „Център за дистанционно обучение“ в т.ч.: Ремонт на покрив; Външно саниране на сградата; Вътрешен ремонт на сградата. II Физкултурен салон Корпус 1; Предверие пред физкултурен салон. III Ремонт на сграда „Лаборатория по микробиология“: Направа на армиран бетон около сградата. IV Физкултурен салон Корпус 2.“

 

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, запазена за хора с увреждания по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Срок за получаване на офертите след удължаване 23.08.2019 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите на 26.08.2019 г. в 15:30 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 07

статус: възложена

Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия – ниско напрежение през електроразпределителната мрежа на обекти на Шуменски университет в градовете Шумен, Варна и Добрич

Възлагане на обществена поръчка чрез Покана по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП

Срок за получаване на оферта :  до 16.00 ч. на 19.08.2019 г.

Отваряне на 20.08.2019 г. от 11:00 ч