Архив на категория: Обявени обществени поръчки ДО 15.04.2016 г.

„ДОСТАВКА НА МОНТИРОВКА ЗА ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ ПО ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ(РАЦИО)““

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Срок за получаване на офертите 15.05.2019 г.

Отваряне на офертите на 16.05.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „ДОСТАВКА НА МОНТИРОВКА ЗА ТЕЛЕСКОП ЗА НУЖДИТЕ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“ ПО ПРОЕКТ „РЕГИОНАЛЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ(РАЦИО)““ е удължен до 16:30 ч. на 21.05.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде  на 22.05.2019 г. от 15:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 – зала 05

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на нова комуникационна система – телефонна централа и IP телефонни апарати за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на офертите 15.04.2019 г. до 16:30 ч.

Отваряне на офертите 16.04.2019 г. в 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05

 

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти.  В изпълнение на чл.188, ал.2  от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги и доставка на нова комуникационна система- телефонна централа и IP телефонни апарати за нуждите на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и структурните му звена в градовете Варна и Добрич“ е удължен до 16:30 ч. на 19.04.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 22.04.2019 г. от 09:00 ч. в гр. Шумен, ул. „Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета- зала 05.

 

 

„Осигуряване на материали за публичност и информация за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осигуряване на материали за визуализация Обособена позиция № 2: Осигуряване на промоционални материали Обособена позиция № 3: Осигуряване на печатни информационни и промоционални материали

 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА“

Настоящата обществена поръчка  ще бъде възложена чрез провеждане на открита процедура на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП.

Предметът на обществената поръчка е ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ОФИС ТЕХНИКА“ за нуждите на проект “Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) ” от Националната пътна карта за научна инфраструктура

Обществената поръчка включва 2 обособени позиции (ОП), както следва:

Обособена позиция № 1 „Преносими компютри“

Обособена позиция № 2 „Мултифункционално устройство“

Срок за получаване на оферти: 05.03.2019 г. до 16:30 часа

Отварянето на офертите ще бъде на 06.03.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Корпус 1, зала 07 на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. Университетска 115

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Колеж Добрич“, структурно звено на Шуменски университет „Епископ К. преславски“

Процедурата на пряко договаряне е избрана в съответствие с разпоредбата на чл. 182 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки, тъй като възлагането на обществената поръчка по друг ред  би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт.

Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет „Епископ К. преславски“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне  по реда на чл. 182, ал.1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с предмет: “ Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич „. Договорът за обществена поръчка за доставка на автомобилни  горива се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища за период от 12 календарни месеца.

възложена

Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26 и на основание чл. 20  ал. 3 т. 2 от ЗОП.

Срок за получаване на оферти: 14.01. 2019 г. до 16:30 ч.

Отварянето на офертите ще бъде на 15.01.2019 г. от 14:00 ч. в  гр. Шумен, , ул. “ Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета – зала 05.

До първоначално обявения срок за получаване на оферти не са постъпили необходимият брой от 3 оферти.  В изпълнение на чл.188, ал.2  от ЗОП срокът за получаване на оферти в процедура на събиране на оферти с обява с наименование: „Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет ‘Епископ К. Преславски“ с три обособени позиции“ е удължен до 16:30 ч. на 17.01.2019 г.

Отварянето на офертите ще бъде на 18.01.2019 г. от 14:00 ч. в гр. Шумен, ул. „Университетска “ № 115, Корпус 1 на Университета- зала 05.

възложена

Изработка и доставка на рекламни материали и сувенири, медийна и външна реклама за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ с 6 обособени позиции“

Възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

възложена